ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ส.ค. 60
ตรวจสุขภาพ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
โรงเรียนบ้านหนองจิก โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
11 ส.ค. 60
ประชุม แนวทางการดำเนินงานยาเสพติด
สสจ.กำแพงเพชร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
15 ส.ค. 60
ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โรงเรียนบ้านหนองจิก โรงพยาบส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
16 ส.ค. 60
ประชุม คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ 
เทศบาลตำบลลานกระบือ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
04 ก.ย. 60 ประชุม สสจ.กำแพงเพชร
ประชุม สสจ.กำแพงเพชร เรื่อง บุหรี่ ห้องประชุม สสจ.กำแพงเพชร
สสจ.กำแพงเพชร งาน คสบ.
06 ก.ย. 60 ประชุมประจำเดือน
ห้องประชุม สสอ.ลานกระบือ สสอ.ลานกระบือ
26 ก.ย. 60 ถึง 27 ก.ย. 60 อบรม กทม.
โรงแรมมิราเคิล กทม

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788