ประวัติ
ประวัติความเป็นมา           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา  เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2528    โดยมีนายจันทร์ และนางมา  ถางโพธิ์   บริจาคที่ดินจำนวน  5 ไร่  แต่เดิมเป็นสำนักงานผดุงครรภ์ อาคารไม้   เมื่อปี พ.ศ.2531ได้รับงบประมาณก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยทดแทน ประเภททั่วไป     ต่อมา ปี 2557 ได้รับงบลงทุนต่อเติมชั้นล่าง จำนวนเงิน 400,000 บาท  เปิดให้บริการประชาชนเขต ตำบลจันทิมา และพื้นที่ข้างเคียง จนถึงปัจจุบัน


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788