ภาพกิจกรรม
ประชุม คปสจ.
( จำนวน 8 รูป / ดู 160 ครั้ง )
การประชุมอนุม้ัติ โครงการ สปสช. ปี 2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 177 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 4 รูป / ดู 163 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 7 รูป / ดู 316 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 24 พย.2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 175 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 4 รูป / ดู 199 ครั้ง )
Thailand 4.0
( จำนวน 9 รูป / ดู 230 ครั้ง )
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
( จำนวน 5 รูป / ดู 314 ครั้ง )
ตำบลสุขภาวะ
( จำนวน 5 รูป / ดู 184 ครั้ง )
ประชุม อสม.
( จำนวน 12 รูป / ดู 413 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788