ภาพกิจกรรม
ประชุม คปสจ.
( จำนวน 8 รูป / ดู 127 ครั้ง )
การประชุมอนุม้ัติ โครงการ สปสช. ปี 2561
( จำนวน 4 รูป / ดู 134 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 4 รูป / ดู 134 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 7 รูป / ดู 226 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 24 พย.2560
( จำนวน 0 รูป / ดู 142 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
( จำนวน 4 รูป / ดู 171 ครั้ง )
Thailand 4.0
( จำนวน 9 รูป / ดู 174 ครั้ง )
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
( จำนวน 5 รูป / ดู 264 ครั้ง )
ตำบลสุขภาวะ
( จำนวน 5 รูป / ดู 154 ครั้ง )
ประชุม อสม.
( จำนวน 12 รูป / ดู 348 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788