ภาพกิจกรรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
( จำนวน 5 รูป / ดู 348 ครั้ง )
ตำบลสุขภาวะ
( จำนวน 5 รูป / ดู 193 ครั้ง )
ประชุม อสม.
( จำนวน 12 รูป / ดู 453 ครั้ง )
หน่วยอำเภอยิ้ม ..เคลื่อนที่
( จำนวน 7 รูป / ดู 179 ครั้ง )
ชมรม รพ.สต.จังหวัดกำแพงเพชร
( จำนวน 9 รูป / ดู 165 ครั้ง )
ตรวจสุขภาพนักเรียน
( จำนวน 5 รูป / ดู 156 ครั้ง )
ประเมินโครงการ สปสช.ต.จันทิมา
( จำนวน 8 รูป / ดู 156 ครั้ง )
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ SERVICE PLAN 4.0
( จำนวน 9 รูป / ดู 148 ครั้ง )
โครงการ สปสช.ปี 2559
( จำนวน 8 รูป / ดู 120 ครั้ง )
โครงการ สปสช.ปี 2560
( จำนวน 18 รูป / ดู 297 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788