ภาพกิจกรรม
โรคไม่ติดต่อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 135 ครั้ง )
โครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
( จำนวน 8 รูป / ดู 111 ครั้ง )
การตรวจคัดกรองผู้พิการ
( จำนวน 6 รูป / ดู 113 ครั้ง )
รับการนิเทศ ตำบล LTC
( จำนวน 6 รูป / ดู 109 ครั้ง )
การป้องกันโรคเอดส์
( จำนวน 10 รูป / ดู 127 ครั้ง )
อบต.จันทิมา รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุกหลังคาเรือน
( จำนวน 8 รูป / ดู 145 ครั้ง )
รณรงค๋ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
( จำนวน 14 รูป / ดู 273 ครั้ง )
จัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญเอดส์
( จำนวน 6 รูป / ดู 113 ครั้ง )
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
( จำนวน 8 รูป / ดู 134 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788