ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
( จำนวน 8 รูป / ดู 122 ครั้ง )
คัดเลือก รพ.สต.ดีเด่น ระดับจังหวัด
( จำนวน 8 รูป / ดู 122 ครั้ง )
ประชุมแนวทางการดำเนินงานยาเสพติด
( จำนวน 6 รูป / ดู 117 ครั้ง )
โรคไม่ติดต่อ
( จำนวน 10 รูป / ดู 170 ครั้ง )
โครงการ ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี
( จำนวน 8 รูป / ดู 125 ครั้ง )
การตรวจคัดกรองผู้พิการ
( จำนวน 6 รูป / ดู 128 ครั้ง )
รับการนิเทศ ตำบล LTC
( จำนวน 6 รูป / ดู 124 ครั้ง )
การป้องกันโรคเอดส์
( จำนวน 10 รูป / ดู 159 ครั้ง )
อบต.จันทิมา รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุกหลังคาเรือน
( จำนวน 8 รูป / ดู 160 ครั้ง )
รณรงค๋ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
( จำนวน 14 รูป / ดู 323 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788