ภาพกิจกรรม
อบต.จันทิมา รณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ทุกหลังคาเรือน
( จำนวน 8 รูป / ดู 180 ครั้ง )
รณรงค๋ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
( จำนวน 14 รูป / ดู 353 ครั้ง )
จัดอบรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญเอดส์
( จำนวน 6 รูป / ดู 163 ครั้ง )
ประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
( จำนวน 8 รูป / ดู 157 ครั้ง )

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788