ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : ดร.ภูมิ สัญญะวิชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0971645558
อีเมล์ : poom45@yahoo.com
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788