ทำเนียบบุคลากร
ชื่อ-สกุล : นางสาวเกศรา เกตุมี
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-1242538
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
112 หมู่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788