ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นายสงวน แสงอรุณ
ตำแหน่ง : ประธานชมรม อสม.ต.จันทิมา
เบอร์โทรศัพท์ : 083-6286845
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
21 หมู่ 3 ต. จันทิมา
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788