ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางสาวธนภรณ์ โฉมนุช
ตำแหน่ง : อสม.หมู่.1
เบอร์โทรศัพท์ : 093-8982967
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
3/3 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788