ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นางจันทรา อินเลี้ยง
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ : 0836243044
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
80 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788