ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข สามงามใฝ
ตำแหน่ง : ผู้ใหญบ้านหมู่ 3

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788