ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-สกุล : นายทองสุข สามงามใฝ
ตำแหน่ง : ผู้ใหญบ้านหมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788