ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางลำเพย จูด้วง
ตำแหน่ง : อสม.หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 085-4014716
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
75 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788