ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นายเนียม มะลิวงษ์
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7832219
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
90 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788