ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางนิด มีมุข
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 096-3724955
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
35 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788