ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางคนอง พูลชนะ
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 096-1385349
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
7 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788