ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางสายรุ้ง อิ่มเอี่ยม
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 1
เบอร์โทรศัพท์ : 097-0318875
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
92/1 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788