ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-นามสกุล : นางวิจิตรา ตะยะบุตร
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 1
ที่อยู่ :
139 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788