ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางปภาดา เกษี
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0523679
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
92 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788