ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-นามสกุล : นางลำพวน รอดกสิกรรม
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8693197
ที่อยู่ :
60 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788