ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : ยางกัลยา สุขมี
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2055696
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
102 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788