ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางมะลิ อำพัน
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 064-1745604
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
167 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788