ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางสำราญ กาเรียน
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ : 0626120500
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
144/3 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788