ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางสาวจันทร์ มาน้อย
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
15/1 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788