ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางจันทรา อินเลี้ยง
ตำแหน่ง : ประธาน อสม.หมู่ 1 บ้านหนองจิก
เบอร์โทรศัพท์ : 0911316091
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
80 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788