ทำเนียบกำนันผู้ใหญ่บ้าน
ชื่อ-สกุล : ผญ.4
ตำแหน่ง :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788