ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-นามสกุล : นางสะอาด รังผึ้ง
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 3
ที่อยู่ :
26/2 หมู่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788