ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางมะปราง น่วมทอง
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
43/1 หมู่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788