ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางปราณี มาน้อย
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 3
เบอร์โทรศัพท์ : 0963968744
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
70 หมู่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788