ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางวรรณษา เจียมศักดิ์
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ : 0881751953
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
101 หมู่ 4 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788