ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางประนอม ขำอยู่
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ : 0654269882
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
8 หมู่ 4 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788