ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางสนม โพธิ์ไกร
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 4
เบอร์โทรศัพท์ : 0805184768
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
17/1 หมู่ 4 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788