ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางสาวพรพิมล นนทรีย์
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ : 0630539050
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
95 หมู่ 5 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788