ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางประทีป สอนนิล
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 5
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
17/1 หมู่ 5 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788