ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางลำพวน ไตรรัตน์
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ : 092-1894292
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
145 หมู่ 6 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788