ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางจำปา จามตะโพธิ์
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ : 063-5980971
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
188 หมู่ 6 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788