ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางบังเอิญ พรมเสน
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ : 087-2104105
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
156 หมู่ 6 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788