ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัจฉรา สายหยุด
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 6
เบอร์โทรศัพท์ : 086-9326638
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
192 หมู่ 6 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788