ทำเนียบอาสาสมัครสาธารณสุข
ชื่อ-สกุล : นางภรทิพย์ นิ่มคำ
ตำแหน่ง : อสม. หมู่ 7
เบอร์โทรศัพท์ : 087-7330953
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
6 หมู่ 7 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788