ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษยา เจนจบ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
ที่อยู่ :
160 หมู่ 2 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788