ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นายแป้ง คำบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-3631-2684
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
39 หมู่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788