ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นายบุญเลิศ อุ่มโอราญ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ : 09-2734-0273
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
46 หมู่ 6 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788