ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นางลำยง เกตุแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7943-2669
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
101 หมู่ 8 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788