ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นางสาวประภา ล่วนลอย
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
8/1 หมู่ 3 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788