ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นางธนภรณ์ โฉมนุช
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ : 09-3898-2967
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
3/3 หมู่ 1 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788