ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นางบุญรอด เนียมหอม
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ : 06-1507-4493
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
108 หมู่ 8 ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
อื่นๆ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788