คณะผู้บริหาร
ชื่อ-สกุล : นางกาญจนา สุภาภรณ์ประดับ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788