คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางกาญจนา สุภาภรณ์ประดับ
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788