คณะผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวหยาดพิรุณ อินเลี้ยง
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788