ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-สกุล : นางคำนึง สังข์เที่ยง
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลผู้สูงอายุ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-7208-4293
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
163 ม2 ต.จันทิมา

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788