ทำเนียบผู้ดูแผู้สูงอายุ
ชื่อ-นามสกุล : นางอรพรรณ ลำดับ
ตำแหน่ง : 43/2 ม. 6
เบอร์โทรศัพท์ : 09-4623-2564

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจันทิมา
อำเภอลานกระบือ  จังหวัดกำแพงเพชร 62170
เบอร์ 055-859788